KVKK | Jump

KVKK


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin korunması. GENMAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GENMAR) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için gereken tüm gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. Kişisel verilerinin ilgili mevzuat kapsamında GENMAR tarafından hangi kapsamda ve ne şekilde işleneceği aşağıda açıklanmaktadır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

 

 1. a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 3. c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 1. d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 3. f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 4. g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,

 1. h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel ilkeler

(1) Şirketimiz, Kişisel verileri, ancak Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir.

 (2) Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır.

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

(3) Şirketimiz tarafından kişisel veriler, 6998 sayılı Kanun mad. 5 ve mad. 6 ve sair ilgili hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kişisel verilerin işlenme amacı

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileri toplama amaçlarımız:

- GENMAR tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş akışının sürecinin yürütülmesi,

-GENMAR tarafından İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerin planlanması ve uygulaması,

-GENMAR‘ın iş ortakları ve Tedarikçileri ile olan ilişkilerinin yönetimi,

-GENMAR’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulaması, Satış sonrası destek hizmet aktivitelerinin plan ve uygulanması, Raporlama faaliyetlerinin uygulama ve takibi, sözleşme süreçlerinin, müşteri şikayet ve önerilerinin takip ve değerlendirilmesi,

-Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, Pazar araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, ürün ve Hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimlerin gerçekleştirilmesi, İstatistiki bilgi toplanması ve derlenmesi,

- GENMAR ve GENMAR ile iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda ve/veya ilgili Kanunun mad. 8 ve mad. 9 hükümleri çerçevesinde ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla aktarılabilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirketimiz, Kanun’un 10 maddesi çerçevesinde ve bu hükme uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda aydınlatma yapmaktadır.

İlgili kişinin hakları

Herkes veri sorumlusuna müracaat ederek kendisiyle ilgili ; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun da öngörülen şartlar çerçevesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmeye hakkı bulunmaktadır.

ALTINCI BÖLÜM

Veri Sorumlusuna başvuru

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.jump.com.tr/iletisim internet adresinden veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No : 0394 0012 7790 0013
Ticaret Sicil No : 232038
İnternet Adresi : www.jump.com.tr
Telefon Numarası : 0850 888 58 67
E-Posta Adresi : eticaret@genmaras.com
Adres : Güneşli Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:22 Bağcılar / İstanbul

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.